Saldet

Adequació de dos pallers en habitatge a Saldet, Girona

Anna Noguera

L’edifici és una construcció en cantonada, formada per tres cossos adossats, encarats als camps de cultiu. És una construcció de 1940 construïda amb tècniques tradicionals, a la qual s’hi ha fet modificacions posteriors.

Anna Noguera
Anna Noguera
Anna Noguera
Anna Noguera
Anna Noguera

La intervenció es divideix en 3 actuacions:

Paller 1: Es va dur a terme una actuació de manteniment de la construcció existent composta per un reforç estructural de la coberta i la millora i reparació de la mateixa.

Paller 2: Es va dur a terme una actuació d’adecuació térmica i lúminica de la construcció existent i es va construir un altell.

Piscina: Es va dur a terme la construcció d’una piscina amb una plataforma de paviment de fusta adjacent situada al centre de la parcel·la propietat del promotor.

Anna Noguera
Anna Noguera
Anna Noguera

Emplaçament

Carrer Mallols 2, Saldet

Promotor

Particular

Superfície construïda

296 m²

Data de finalització

2015

Fotografies per

Enric Duch